Estatuts i reglaments

Estatuts i reglaments

ESTATUTS DEL SINDICAT DE PERIODISTES DE LES ILLES BALEARS (SPIB) 

TÍTOL I  

DISPOSICIONS GENERALS: DENOMINACIÓ, ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL, DURADA, DOMICILI I FINALITATS  

Article 1– Amb el nom de Sindicat de periodistes de les Illes Balears (SPIB) es constitueix formalment i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 11/85, de 2 d’agost, una organització sindical per temps indefinit sense ànim de lucre i que respon als principis democràtics en la seva organització i en el seu funcionament intern. El sindicat garanteix l’autonomia de les persones que el constitueixen sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’organització en totes les matèries que afectin a aquesta com a tal i a l’interès comú deIs afiliats.  

L’SPIB es proclama democràtic, professional, independent, pluralista i unitari.  

Article 2– El sindicat integrarà a tots aquells professionals del periodisme que voluntàriament sol·licitin la seva afiliació.  

Per periodista entenem el/la professional que intervé directament en l’elaboració deIs continguts informatius deIs mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, agències i gabinets de premsa, sempre que sigui aquesta l’ocupació principal, regular i retribuïda.  

El caràcter professional deIs afiliats i afiliades serà garantit per la Comissió de Garanties, la qual proposarà el que es trobi adient en la resolució de qualsevol impugnació referent a aquest extrem.  

Article 3– El sindicat té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per obrar pel compliment de les seves finalitats.  

Article 4– L’àmbit territorial de I’ SPIB és el conjunt de les Illes Balears. El domicili del sindicat s’estableix a l’Edifici Sa Riera (C/Miquel deIs Sants Oliver, 2 de Palma) 

Article 5– Les finalitats del Sindicat són:  

.a) La defensa del Dret de la Informació reconegut en la Declaració Universal deIs Drets Humans de les nacions Unides i en la Constitució espanyola.  b) La representació, defensa i promoció deIs interessos econòmics, socials, laborals, professionals i culturals deIs afiliats.  

 1. c) Fomentar la solidaritat i la unió entre el col·lectiu de periodistes.  d) Crear serveis comuns de naturalesa assistencial  
 2. e) Executar les accions adients per aconseguir millores socials i professionals per als seus afiliats. 

 

TÍTOL II  

MEMBRES DEL SINDICAT , AFILIACIÓ, DESAFILIACIÓ, DRETS I DEURES DELS AFILIATS  

Article 6– Podran ser membres del Sindicat els periodistes en actiu, en atur, en excedència o situació similar, o pensionistes que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial indicat en I’ article 4 o en empreses informatives establertes en aquest àmbit territorial.  

EIs afiliats i afiliades que, per raó del seu càrrec, siguin facultats per la seva empresa per decidir contractacions o acomiadaments o per representar-la en convenis o conflictes laborals quedaran suspesos de militància i no tindran ni veu ni vot en els òrgans de representació, direcció i gestió de I’SPIB. Aquesta suspensió serà decidida per la Comissió de Garanties.  

EIs membres de I’ SPIB podran exercir la doble militància sindical, exceptuant aquells que ocupin càrrec de responsabilitat.  

Article 7– L’ingrés al Sindicat serà voluntari i, en qualsevol moment, els militants podran deixar de ser-ho sempre que ho notifiquin per escrit a la Junta Executiva amb una antelació mínima de 10 dies a la data de baixa.  

Article 8– L’afiliació al Sindicat comporta inherent el pagament de la quota que es fixi pel l’Assemblea a proposta de la Junta Executiva, de conformitat amb els presents Estatuts.  

Article 9– La Junta Executiva del Sindicat podrà donar de baixa els membres d’aquest, prèvia audiència de la persona afectada, per alguna de les causes següents:  

 1. a) Renúncia voluntària comunicada per escrit  
 2. b) Incompliment deIs acords adoptats pel Congrés, l’assemblea o  per la Junta Executiva, en l’esfera de les seves respectives competències.  c) Incompliment de les obligacions establertes en els presents Estatuts.  d) Manca de pagament de les quotes establertes pel sosteniment del Sindicat.  e) Incompliment greu del Codi Deontològic  
 3. f) En cas d’activitat clarament contradictòria amb l’activitat sindical a l’empresa o el ram on treballi.  

En tots aquests casos, la Junta Executiva haurà d’informar-ne a l’Assemblea la qual haurà de ratificar la decisió. Llevat del cas a), els afectats tindran el dret de recórrer la decisió davant la Comissió de Garanties.  

Article 10– Els drets deIs afiliats i afiliades són els següents:  

 1. a) Participar en totes les activitats sindicals, professionals i socials del Sindicat.  b) Donar la seva opinió i ser escoltat sobre qualsevol assumpte d’interès pel Sindicat, per mitjà deIs seus òrgans representatius.  
 2. c) Elegir o ser elegit per ocupar càrrecs als diferents òrgans del Sindicat, sense cap mena de discriminació i tan soIs amb les limitacions que deIs presents Estatuts se’n deriven.  
 3. d) Rebre prestacions d’assessorament tècnic i jurídic, així com deIs  diferents serveis d’informació, formació o assistència que el Sindicat estableixi.  

 

 1. e) Recórrer a la Comissió de Garanties en els casos previstos en els presents Estatuts.  
 2. f) Amb una antelació no inferior a quinze dies abans de la seva celebració, formular per escrit peticions i sol·licituds de manifestació deIs comptes existents, amb caràcter general o per capítols específics, als efectes que per part del tresorer es puguin rendir a l’assemblea pertinent els informes econòmics i comptables corresponents.  

Article 11– Tots els afiliats i afiliades al Sindicat tenen les següents obligacions/deures:  

a)Acomplir i protegir l’observació deIs principis i finalitats d’aquests Estatuts.  b) Respectar els acords deIs òrgans del Sindicat. Aquests acords tenen caràcter vinculant per a tots els membres i òrgans del Sindicat.  

 1. c) Pagar les quotes establertes, d’acord amb el que s’indiqui en les resolucions deIs organismes corresponents.  

Article 12– L’incompliment de qualsevol obligació podrà ser sancionada mitjançant un expedient contradictori, nomenant-se a un membre del sindicat instructor de l’esmentat expedient que remetrà el seu informe final a la Junta Executiva, la qual resoldrà segons la documentació que es derivi de l’esmentat informe.  

Contra la resolució de la Junta Executiva es podrà interposar recurs davant la Comissió de Garanties.  

En els casos greus, la sanció anirà des de la inhabilitació parcial fins a l’expulsió, passant per la separació del càrrec que pugui exercir en el sí del sindicat.  

TITOL III  

ORGANS DE REPRESENTAClÓ, DIRECClÓ I GESTlÓ:  

Article 13– El Sindicat de Periodistes de les Illes Balears té els següents òrgans de  

Representació, direcció i gestió: el Congrés, l’Assemblea, la Junta Executiva i la Comissió de Garanties. 

Les persones que dirigiran el Sindicat mitjançant aquests òrgans seran elegides en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret d’acord amb el que disposi el corresponent Reglament de Congressos.  

Per preservar la independència del SPIB, no podran ocupar càrrecs de responsabilitat en el sindicat aquelles persones que ja desenvolupin càrrecs en el govern central, autonòmic, provincial i municipal, partits polítics, sindicats, entitats financeres i organitzacions empresarials. Qualsevol conflicte que es produeixi per l’aplicació d’aquest apartat serà resolt per la Comissió de Garanties.  

Article 14– El Congrés es constitueix pels afiliats i afiliades que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament.  

 

Article 15– El Congrés vàlidament constituït és l’òrgan màxim de decisió del Sindicat, i els acords que adopti de conformitat amb els Estatuts, són d’obligat compliment per a tots els afiliats i afiliades.  

Article 16– El Congrés podrà ser Ordinari o Extraordinari.  

El Congrés Ordinari es reunirà cada tres anys.  

El Congrés Extraordinari es reunirà sempre que ho acordi l’Assemblea del Sindicat o ho demani per escrit, com a mínim, un terç de l’afiliació o bé les dues terceres parts deIs afiliats i afiliades de les illes. La seva convocatòria i funcionament seran regulats pel Reglament de Congressos.  

Article 17– EIs Congressos, siguin ordinaris o extraordinaris, seran convocats per la Junta Executiva. En la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la data del Congrés, haurà de constar-hi l’ordre del dia, el lloc de celebració, la data i l’hora d’inici.  

Article 18– El Congrés quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria, quan s’hagin inscrit la meitat més un deIs afiliats o afiliades amb dret a fer-ho; i, en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre d’assistents.  

Article 19– La presidència del Congrés correspon a una Mesa que serà elegida pels assistents i integrada com a mínim pels següents membres: President, Vice-president i dos Secretaris.  

Els acords que adopti el Congrés seran presos per majoria simple, llevat deIs casos de modificació d’Estatuts, de fusió o de dissolució del Sindicat, en que caldrà una majoria de dos terços deIs presents.  

El regim de funcionament del Congrés serà determinant per un Reglament de Congressos que serà aprovat pel Congrés del Sindicat.  

Article 20– Són funcions i competències del Congrés:  

a)Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i defensa dels interessos del Sindicat i dels seus afiliats i afiliades. 

 1. b) Aprovar els programes i plans d’actuació. 
 2. c) Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Executiva i la Comissió de Garanties, i fixar-ne la durada.  
 3. d) Examinar, debatre i aprovar o rebutjar l’informe de gestió que li presentin la Junta Executiva i la Comissió de Garanties del Sindicat.  
 4. e) Examinar, debatre i aprovar o rebutjar l’estat de comptes del Sindicat. f) Aprovar o reformar els Estatuts.  
 5. g) Conèixer i resoldre en darrera instància les reclamacions.  

Article 21– De la sessió del Congrés, i en el termini màxim d’un mes després de la seva cloenda la Mesa n’aixecarà una acta amb un resum deIs debats i amb reflex exacte deIs acords presos. L’acta constarà en un llibre de registre i anirà signada per tots els membres de la Mesa del Congrés.  

Article 22– L’Assemblea del Sindicat és l’òrgan màxim de decisió entre congressos, i es reunirà de manera ordinària cada any una vegada i de forma extraordinària a convocatòria de la Junta Executiva, de la Comissió de Garanties o per petició escrita d’un terç deIs afiliats o bé pels dos terços deIs afiliats de les illes.  

4

Article 23– L’ Assemblea estarà formada per tots els afiliats i afiliades del Sindicat.  

Les seves sessions seran conduïdes per una Mesa, que serà elegida per aquesta a l’inici de les seves sessions, i que serà integrada pels següents membres: president, vice-president i dos secretaris.  

Les discussions i els acords de les sessions constaran en actes, signades pels membres de la Mesa y que transcriuran al corresponent llibre d’actes.  

Article 23 bis– Donada la peculiaritat territorial de les Illes Balears, també es podran celebrar assemblees delegades a Menorca, Eivissa i Formentera separadament.  

Les decisions aprovades en assemblea insular delegada, que serà presidida -amb l’auxili d’un secretari d’actes- pel membre més gran o el de més edat alternativament, seran trameses a l’assemblea general que acordarà la seva ratificació.  

En allò que afecta als acords limitats a l’àmbit de cada illa, les assemblees delegades també proposaran amb aprovació de l’Assemblea General, els membres de cada delegació que poden assolir en nom de l’esmentada assemblea el compliment deIs acords adoptats.  

Aquests membres ostentaran per la seva condició de delegats la plena representació de l’àmbit insular  

Article 24– Són funcions de I’ Assemblea:  

 1. a) Aprovar la memòria anual presentada per la Junta Executiva.  b) Aprovar els pressuposts presentats per la Junta Executiva, balanç econòmic i estat de comptes, així com examinar i valorar les rendicions d’informes econòmics i comptables que hagi de brindar el tresorer a sol·licitud o petició deIs afiliats i afiliades, en ús del dret reconegut a l’article 10 f) .  
 2. c) Recollir y aprovar aquelles decisions que hagin estat presentades a l’Assemblea.  
 3. d) Ratificar als nous càrrecs de la Junta Executiva.  

Article 25– La Junta Executiva és l’òrgan encarregat de la direcció, gestió, representació i administració del Sindicat. 

Article 26– La Junta Executiva estarà formada per un secretari general que també ho serà del Sindicat, un Secretari d’Actes, un Secretari d’Administració i Finances i un màxim de vint i un mínim de quatre vocals. Tots els seus membres seran elegits pel Congrés del Sindicat per un període de tres anys. Podran optar a ser-ne membres tots els afiliats y afiliades presents al Congrés o els absents que, formant part d’un equip de candidatura, no hi puguin assistir per causa major i hagin justificat raonadament i per escrit la seva absència. En tots els casos, han d’estar en plenitud deIs drets socials i han d’haver presentat prèviament la seva candidatura.  

Dins de la Junta Executiva es tindran en compta totes les sensibilitats particulars de les illes.  

EIs membres de la Junta Executiva podran ser reelegits fins a esgotar una presència màxima de dos mandats (sis anys). I excepcionalment un tercer mandat quan sigui convenient pel bon funcionament de la mateixa.  

Article 27– La Junta Executiva es considerarà vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat més un deIs seus membres i estigui present el secretari general o qui el substitueixi. Per a l’adopció deIs acords, es requerirà el 

5

vot favorable de la meitat més un deIs membres assistents de la Junta Executiva.  

Article 28– Les funcions i facultats de la Junta Executiva són:  

 1. a) l’Execució i compliment deIs acords del Congrés, de l’Assemblea i de la Comissió de Garanties.  
 2. b) La representació i gestió econòmica i administrativa del Sindicat.  c) Realitzar i dirigir les activitats del Sindicat necessàries per l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.  
 3. d) Proposar a l’Assemblea del Sindicat els programes d’actuació general i específics, i executar-ne els ja aprovats, i retre comptes de la gestió feta davant el Congrés a la fi del seu mandat.  
 4. e) Nomenar o contractar treballadors o treballadores per compte del Sindicat.  f) Presentar a l’assemblea els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes anuals així com les propostes de quotes per a la seva aprovació.  g) Presentar al Congrés el balanç final de gestió econòmica del seu mandat.  h) Elaborar la Memòria anual d’activitats i sotmetre-Ia a l’Assemblea per a la seva aprovació.  
 5. i) Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments i supervisar la comptabilitat i la mecànica deIs cobraments i pagaments.  
 6. j) Controlar i vetllar pel normal funcionament deIs serveis generals del Sindicat.  k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis que no superin el 20 per cent del pressupost del Sindicat, així com l’exercici d’accions o l’atorgament de poders 
 7. I) Realitzar informes i estudis d’interès pels afiliats i afiliades.  m) Les altres competències que li atorgui el Congrés o l’Assemblea.  n) Cobrir en forma provisional les vacants de la pròpia Junta, que hauran de ser nomenades en la següent reunió de l’Assemblea.  

Article 29 – Les funcions i atribucions del Secretari General són: a) Dirigir els debats i presentar l’ordre del dia de les reunions de la Junta executiva quan aquesta tingui lloc.  

 1. b) Convocar i presidir la Junta Executiva.  
 2. c) Representar el Sindicat, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la deguda autorització de la Junta Executiva  d) Defensar davant l’Assemblea i el Congrés la seva gestió i la de la Junta Executiva.  

Correspondrà al Secretari d’Actes:  

 1. a) Aixecar Acta de les sessions de la Junta Executiva, que signarà amb el President. 
 2. b) Custodiar els llibres, documents i segell del sindicat. 
 3. c) Portar al dia el registre de afiliats i afiliades, anotant les altes i baixes que es produeixin.  
 4. d) Lliurar certificacions de les Actes, llibres i documents del Sindicat, amb el vist i plau del Secretari General.  

Correspondrà al Secretari d’Administració i Finances:  

 1. a) La custòdia deIs fons econòmics del Sindicat.  

6

 1. b) Dur el registre de les operacions comptables de qualsevol tipus que es realitzin.  
 2. c) Efectuar els cobraments i pagaments ordenats pel secretari general d) Tenir, conjuntament amb el Secretari General, la titularitat deIs Comptes bancaris o d’estalvi.  
 3. e) Formular l’estat de Comptes i balanços que anualment presentarà a I’ aprovació de la Junta Executiva.  
 4. f) Elaborar el projecte de pressupostos anuals.  

Article 30– L’organització de base del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears són les Seccions Sindicals d’empresa, que en són la seva estructura bàsica de funcionament i mobilització.  

Un Reglament de Seccions Sindicals establirà el seu regim de constitució, funcionament i atribucions, de tal manera que puguin formar-ne part tots els que treballin efectivament com a periodistes, d’acord amb allò que disposa l’article 2, i assegurant el pIe dret a participar de tots, independentment de l’existència de situacions laborals diferents. En tot cas, s’estableix que amb dos afiliats d’una mateixa empresa ja es pot constituir una secció sindical, i que cada secció sindical haurà d’elegir un delegat.  

Article 31. Tots els delegats de les Seccions Sindicals d’empresa es podran reunir en una coordinadora per afinitats d’especialització o ram i integraran la Secció Sindical de Ram.  

També es constitueixen seccions de ram en els col·lectius de treballadors Free lances i col·laboradors, o en aquells amb una problemàtica molt específica. Entre els seus membres s’elegirà un secretari. 

Cada Secció Sindical de Ram o d’empresa elegirà un secretari o un delegat entre els seus membres. EIs Delegats Sindicals d’empresa i els Secretaris de les Seccions Sindicals de Ram integren la Mesa Nacional del Sindicat, òrgan consultiu de la Junta Executiva.  

Article 32– La Comissió de Garanties del Sindicat és el màxim òrgan entre congressos per dirimir les reclamacions i recursos que formulin els afiliats i afiliades contra les decisions de la Junta Executiva o de l’Assemblea que, al seu entendre, puguin afectar els seus drets com afiliats o afiliades.  

La Junta Executiva, l’Assemblea i les Seccions Sindicals també podran recórrer davant la Comissió contra aquells afiliats i afiliades que cregui infringeixen els Estatuts i els acords congressuals i que, per aquesta raó, creuen han de ser sancionats.  

Article 33– EIs membres de la Comissió de Garanties són elegits per un mandat de tres anys pel Congrés entre els afiliats i afiliades presents, i com a òrgan col·legiat només respon davant el mateix Congrés.  

EIs membres de la Comissió de Garanties no podran tenir cap càrrec executiu ni remunerat dins el Sindicat.  

En l’exercici del seu càrrec, cap membre de la Comissió de Garanties pot ser sancionat o expulsat del Sindicat a menys que infringeixi obertament els seus Estatuts o els codis ètics de la professió. En aquest cas, la seva sanció haurà de ser aprovada per majoria de I’Assemblea i la decisió d’aquesta ratificada en el primer Congrés que es celebri.  

7

Article 34– La Comissió de Garanties estarà integrada per set membres.  

Article 35– Les decisions de la Comissió de Garanties seran preses per deliberació deIs seus membres després d’escoltades les parts en litigi, i una vegada hagin estat preses seran comunicades per escrit a l’interessat i a la Junta Executiva del Sindicat per a la seva immediata aplicació.  

A la fi del seu mandat, presentarà, per a la seva aprovació davant el Congrés, un informe sobre la seva actuació. Les decisions de la Comissió de Garanties només són apel·lables davant un Congrés Ordinari del Sindicat.  

TÍTOL IV  

REGIM ECONÒMIC 

Article 36 – Els recursos financers del Sindicat estaran integrats per: 8

a)Les quotes deIs membres del Sindicat.  

 1. b) Les donacions i llegats al seu favor.  
 2. c) Les subvencions públiques o privades que rebi. 
 3. d) La venda deIs seus béns i valors.  
 4. e) EIs ingressos procedents de la venda de publicacions i prestacions de serveis.  
 5. f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.  

De cara a cada exercici econòmic, s’haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes contingudes en aquests Estatuts.  

Article 37– La Junta Executiva determinarà les normes per a l’administració i la comptabilitat. El President és I’ ordenador de pagaments.  

El secretari de Finances intervindrà tots els documents de cobraments i pagaments, supervisarà la comptabilitat, tindrà cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Executiva, i firmarà tots els documents de pagaments i cobraments.  

EIs afiliats seran informats de la situació econòmica i de I’ origen i destinació deIs recursos del Sindicat. Qualsevol afiliat podrà demanar informació sobre la situació econòmica del Sindicat prèvia sol·licitud per escrit a la Junta Executiva. 

Article 38– EIs recursos econòmics del Sindicat i el seu patrimoni es destinaran al compliment de les seves finalitats. Tots els afiliats i afiliades podran conèixer els recursos econòmics a través del dret que tenen de formular peticions, solventables d’acord amb la regulació dels articles 10 f) i 24 b) 

TITOL V  

FUSIÓ, MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL SINDICAT  

Article 39– Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord del Congrés, amb el vot favorable de les dues terceres parts deIs presents.  

El projecte de modificació haurà de ser proposat al menys per una tercera part deIs afiliats o per la Junta Executiva, i serà tramès a tots els membres del Sindicat amb una antelació màxima de quinze dies naturals.  

Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions.  

Article 40– El Sindicat es dissoldrà quan ho acordi el Congrés amb el vot favorable de les dues terceres parts deIs presents.  

En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i serveis que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents. 

Article 41– De no acordar-se una altra cosa pel Congrés, actuaran de liquidadors els membres de la Junta Executiva. 

9

DISPOSICIONS ADDICIONALS  

Disposició addicional primera: aquest sotmès les seves resolucions definitives i fermes a la jurisdicció contenciós administrativa .  

(Presentats a la Conselleria de Treball i Formació, Direcció General de Treball, secció de Mediació, Arbitratge i Conciliació. Depòsit d’Estatuts. Dia 30 de novembre de l’any 2000.)